Aansprakelijkheidsbeperking

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie of materialen op onze website. Dit geldt ook voor (maar is niet beperkt tot) gegevensverlies of winstderving, ongeacht of het gaat om een contractbreuk, onrechtmatige daad of andere gronden, zelfs als wij vooraf op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Externe links

Onze website kan links naar externe websites bevatten die niet door ons beheerd of gecontroleerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van dergelijke websites. Het opnemen van dergelijke links houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling in of ondersteuning van de standpunten die op dergelijke websites worden geuit.

Wijzigingen en beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie en materialen op de website te wijzigen, te beëindigen of niet beschikbaar te stellen. U dient regelmatig de website en deze disclaimer te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze disclaimer wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze disclaimer zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank in België.

Auteursrechten

De inhoud en materialen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van SPA-INFO.BE en/of haar licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van de inhoud en materialen op onze website is ten strengste verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. Gebruik van de inhoud en materialen op de website is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van SPA-INFO.BE en/of haar licentiegevers.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen die in deze disclaimer zijn uiteengezet. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze disclaimer, wordt u vriendelijk verzocht de website niet te gebruiken.

Bekijk hier Onze partners